Werkwijze

De werkwijze van Qare-zorg

Werkwijze

De unieke combinatie met de 3H’s

De 3H’s vormen de basis van waaruit de werkwijze van Qare-Zorg ontstaan is. Daar waar Qare-Zorg wordt ingeschakeld vanuit een probleemstelling, kiezen we er vaak voor om vanuit een verbeterteam te werken. Het verbeterteam zal bij een ambulante hulpvraag vaak bestaan uit slechts de cliënt en de begeleiding. Daar waar nodig zal het verbeterteam uitgebreid kunnen worden met o.a. medische professionals, wettelijk vertegenwoordigers, bewindvoering en familieleden.

De samenstelling van het verbeterteam en de plak die het krijgt in het proces kan dus variëren door de omvang van het probleem en de opbouw van uw organisatie, maar ziet er meestal als volgt uit.

Managementteam

Samenstellen van het managementteam. Dit team bestaat uit de opdrachtgever, voorzitter van het verbeterteam en adviseur vanuit Qare-Zorg.

Verbeterteam

Samenstellen van het verbeterteam (meer informatie over het verbeterteam staat verderop deze pagina).

Analyse

Een goede analyse zorg voor inzicht, bewustwording en het meetbaar maken van kwaliteit.

Verbeterplan

Er moet ten alle tijden een duidelijk lijn zitten in het gehanteerde beleid van uw organisatie tot het aanpakken van het probleem op uw werkeenheid, zoals geformuleerd in het verbeterplan. Het opstellen van het verbeterplan gebeurd vanuit de 3H’s en volgens de PDCA-cyclus of een afgeleide daarvan. In het verbeterplan staat  heldere SMART- geformuleerde doelstellingen. Risico`s worden in kaart gebracht. Medewerkers formuleren een doemscenario met interventies.

Praktijk

Het verbeterplan wordt in deze stap in de praktijk uitgevoerd. Doordat het draagvlak vergroot door bewustwording, is de kans van slagen tijdens de uitvoer aanzienlijk vergroot.

Evaluatie

Resultaten worden geëvalueerd en gerapporteerd aan het managementteam.  Indien nodig worden er verdere acties uitgestippeld.

Het verbeterteam

Wat is een verbeterteam?

Een verbeterteam bestaat uit een groep van medewerkers die gezamenlijk een onderwerp uit het beleidsplan en/ of kwaliteitssysteem kritische bekijken en daarna voorstellen doet voor verbetering.

Met een verbeterteam wordt er optimaal gebruik gemaakt van de kennis en creativiteit van medewerkers om een probleem of knelpunt op te lossen. Tegelijk vergroot u de betrokkenheid van medewerkers bij kwaliteitsbeleid, wat het slagingspercentage enorm vergroot.

Hoe werkt het?

Een verbeterteam wordt ingesteld naar aanleiding van verbetersignalen vanuit de organisatie.

Deze signalen kunnen bestaan uit de resultaten van een interne audit, een klantwaarderingsonderzoek, een bezoek vanuit de inspectie, klachtenregistratie, wetsveranderingen etc.

Voor het succes van een verbeterteam zijn twee factoren van doorslaggevend belang.

  • De opdracht die het team meekrijgt: deze moet SMART geformuleerd zijn.
  • De samenstelling van het team. Het is van belang dat het team een afspiegeling is van alle disciplines die met het probleem te maken hebben. De voorzitter houdt de voortgang in het oog, stimuleert, motiveert en spreekt deelnemers zo nodig aan op gemaakte afspraken.

Aan de hand van de opdracht zal het verbeterteam allereerst de problemen en knelpunten zorgvuldig in kaart brengen. Vervolgens zal het team concrete suggesties en voorstellen doen voor het verbeteren en/of oplossen ervan. Ook een implementatieplan hoort daarbij. Hierin wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor het doorvoeren van eventuele aanpassingen (papier en praktijk).

De verbeteringen worden vervolgens in het verbeterteam bekrachtigd en geëvalueerd. Indien de gewenste resultaten niet behaald zijn worden er nieuwe doelen geformuleerd en begint het traject weer opnieuw volgens (PDCA)

Uiteindelijk kan het verbeterteam in de huidige vorm worden opgeheven. Voorgang moet ondergebracht worden in een reeds bestaand cyclisch proces. Bij individuele trajecten is dit veelal het behandelplan, zorgplan ook wel individueel dossier genoemd.

Wat levert het op?

Het werken met verbeterteams levert de organisatie concrete en toepasbare resultaten op voor knelpunten en problemen.

Voor medewerkers betekent deelname aan een verbeterteam erkenning van hun kwaliteit en creativiteit. Het feit dat zij concrete resultaten zien van hun inspanningen werkt motiverend, inspirerend en vergroot aanzienlijk hun betrokkenheid bij de organisatie.